Teknologi og forskningslære

Med Kunnskapsløftet fikk vi Teknologi og forskningslære (ToF) som et nytt programfag i videregående skole. Faget er et tilbud til elever i programområde for realfag, og skal gi disse elevene erfaring med realfagene i praktiske og samfunnsmessige sammenhenger.

Teknologi og forskningslære x

Timetall

3 timer per uke

Fagets innhold

Hovedområdene i faget omfatter ifølge læreplanen:

Den unge ingeniøren; teknologi i en kreativ og praktisk sammenheng

Den unge forskeren; vitenskapelige undersøkelser i aktuelle emner

Teknologi, naturvitenskap, teknologisk utvikling og samfunnsmessig betydning

Arbeidsformer

I faget inngår planlegging, utprøving og bygging av teknologiske produkter samt vurdering av produktenes funksjonalitet.  I tillegg omfatter faget introduksjon til forskninglære, som bygger på Forskerspieren i naturfag. 

Besøk og samarbeid med lokalt næringsliv vil gi konkrete eksempler på bruk av realfag i praksis

Vurdering

Elevene skal ha standpunktkarakter.

Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Forutsetninger

Det kreves ingen spesielle forutsetninger.

Muligheter

For de som velger en realfaglig utdannelse, vil faget kunne gi verdifull tilleggskompetanse. Forskningsdelen vil gi et innblikk i hvordan en forsker arbeider og tenker, mens ingeniørdelen gir elevene både teoretisk og praktiske utfordringer.

 

Teknologi og forskningslære 1

 

Timetall

Fem timer i uka.

Fagets innhold

Hovedområder i faget omfatter ifølge læreplanen:

Den unge ingeniøren; teknologi i en kreativ og praktisk sammenheng.

den unge forskeren; vitenskapelige undersøkelser i aktuelle emner.

Teknologi, vitenskap og samfunn, teknologisk utvikling og samfunnsmessig betydning.

Design og produktutvikling; teknisk design og utvikling av egne produkter.

Arbeidsformer

I faget inngår planlegging, utprøving og bygging av teknologiske produkter samt vurdering av produktenes funksjonalitet.  I tillegg omfatter faget introduksjon til forskningslære, som bygger på Forskerspiren i naturfag.  Det arbeides også med planlegging, utprøving og forskning på ulike prosjekter.

Forutsetninger for å ta faget

Det kreves ingen spesielle forutsetninger.

Vurdering

Eleven skal ha standpunktkarakter.

Eksamen

Eleven kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen.  Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Muligheter faget gir

For de som velger en realfaglig utdannelse, vil fager kunne gi verdifull tilleggskompetanse.  Forskningsdelen vil gi et innblikk i hvordan en forsker arbeider og tenker, mens ingeniørdelen gir elevene både teoretiske og praktiske utfordringer.  Faget gir mulighet for å fortsette med Teknologi og forskningslære 2 og det gir et halvt tilleggspoeng.

Teknologi og forskningslære 2

 

Timetall

Fem timer i uka.

Fagets innhold

Hovedområder i faget omfatter ifølge læreplanen:

Den unge forskeren; undersøke forskningsprosjekter i etablerte bedrifter og instutisjoner, planlegge og gjennomføre egne forskningsprosjekt.  Det gjennomføres et større prosjekt i vårterminen.

Naturvitenskapelig metode; kunne forklare hva som ligger i den naturvitenskapelige metode og gjøre rede for hvordan forskning utvikles, kvalitetssikres og publiseres.

Forskning, teknologi og samfunn; kunne gjøre rede for og drøfte økonomiske forhold, betydning og formidling av naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling.

Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori; gjøre rede for bakgrunen til naturvitenskapelig forskning og teknologisk utvikling, kunne vurdere argumentasjonen i vitenskapelige debatter.

Arbeidsformer

Faget har hovedvekt på forskningssiden, både tradisjonell og teknologisk forskning og utvikling.  Dette bygger videre på forskningslære fra «den unge forskeren» i Teknologi og Forskningslære 1.  Det vil gjennomføres mindre prosjekt, være fokus på planlegging og selvstendig forskningsprosjekt og også gjennomføring av noen av de planlagte forskningsprosjektene.

Forutsetninger for å ta faget

Det kreves ingen spesielle forutsetninger, men man bør ha grunnlag fra Teknologi og Forskningslære 1.

Vurdering

Eleven skal ha standpunktkarakter.

Eksamen

Elevene kan trekkes ut til skriftelig eksamen eller muntlig-praktisk eksamen.  Skriftelig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt.  Muntlig-praktisk eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Muligheter faget gir

For de som velger en realfaglig utdannelse og ønsker å fortsette med realfaglige studier, vil faget kunne gi verdifull tilleggskompetanse innen praktisk arbeid og forskning.  Via teori og besøk ved forskningsinstutisjoner vil elevene få et bedre innblikk i hvordan en forsker arbeider og tenker, også utover den praktiske siden.  Faget gir et halvt tilleggspoeng.