Psykologi

Er du interessert i mennesker? Lurer du på hvorfor vi er som vi er? Du får ingen fasitsvar, men kjennskap til mange ulike teorier hvis du velger psykologi som programfag.

Psykologi 1 -  spennende programfag
 

Timetall

140 årstimer fordelt på 5 timer i uka.

Innhold

Psykologi 1 har fem hovedområder:

Psykologiens historie og utvikling
Psykologien har utviklet seg fra å være ”læren om sjelen” til å bli studiet av bevisstheten, opplevelse og atferd”. En ser på ulike psykologisk retninger og perspektiver.
 

Utviklingspsykologi
Hvordan dannes personligheten vår? Hvordan oppstår individuelle forskjeller og hvilken betydning har arv og miljø?
 

Mennesket og læring
Her beskrives forskjellige læringsteorier, betingelser for læring og læringsstrategier.
 

Psykologiens biologiske grunnlag
Hvordan påvirker biologiske forhold menneskets opplevelser av seg selv og omgivelsene?
 

Mennesket og helse
Hva påvirker helsa vår? Hvilken sammenheng er det mellom psykisk helse og livskvalitet? Hvordan kan man fremme psykisk helse?

Arbeidsformer

Forelesninger, samtale, diskusjoner, gruppearbeid og elevpresentasjoner.

Evalueringer/eksamen

Det blir gitt standpunktkarakter, og en kan trekkes ut til muntlig eksamen som blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Muligheter faget gir

Programfaget skal utvikle kompetanse som gir godt grunnlag for deltakelse i samfunns- og yrkesliv, og for videre studier. Det er et mål å utvikle evnen til samarbeid, kreativitet og analytisk refleksjon.

Psykologi 2 

 

Timetall 

140 årstimer fordelt på 5 timer i  uka                                                                                                                                                                            

Innhold

I psykologi 2 er det mennesket i gruppe og samfunn som står i fokus.  Man jobber med fire hovedområder:

Psykologien i dag                                                                                        Hovedområdet handler om ulike psykologiske retninger innenfor dagens psykologi og om psykologiens bruksområder i  samfunnet.                                                                              

Sosialpsykologi                                                                                          Hovedområdet  handler om individet som en del av det sosiale fellesskapet.  Det dreier seg om grupper, roller, verdier og holdninger og om sosial kompetanse, ledelse og makt.                                                                                                                                    

Kommunikasjon                                                                                         Hovedområdet  handler om ulike kommunikasjonsmåter og samhandling.  Det dreier seg om kommunikasjon på tvers og innenfor ulike kulturer.  Det omfatter også kommunikasjon knyttet til massemedier og digital kommunikasjon.                                                                                                                                                                                                                                           

Helsepsykologi                                                                                   Hovedområdet handler om ulike typer forebyggende helsearbeid.  Det dreier seg om ulike psykiske vansker, og hvordan disse kan forebygges og behandles.                                                                                                               

Arbeidsformer

 Forelesninger, samtaler, diskusjoner, grupperarbeid og elevpresentasjoner.      

Evaluering/eksamen

 Det blir gitt standpunktkarakterer, og en kan trekkes ut til muntlig eller skriftelig eksamen.

Muligheter faget gir

I likehet med psykologi 1 skal også dette programfaget utvikle kompetanse som gir godt grunnlag for deltakelse i samfunns- og yrkesliv, og for videre studier.  Det er et mål å utvikle evnen til samarbeid, kreativitet og analytisk refleksjon.