Økonomi og ledelse

Dette er et programfag i faggruppen næringslivsøkonomi. Det bygger på kunnskaper du har fra programfaget økonomistyring eller tilsvarende.

Timetall

5 timer pr. uke (programfag i VG3)

Fagets innhold

Bedrift og samfunn
Området handler om bedriftens samfunnsansvar, interessekonflikter og konsekvenser av globalisering.

Markedstilpasning og produksjonsplanlegging
Dette er det området vi jobber mest med. Her dreier det seg om en bedrifts tilpasning av sin produksjon til markedet og hvordan den skal få bedre lønnsomhet. Vi lærer å bruke forskjellige teknikker for økonomisk analyse slik at vi kan foreta riktige beslutninger.

Organisasjon og ledelse
Hvordan en bedrift kan organiseres, ulike kulturer, ledelse, HMS-arbeid og arbeidsmiljø er sentrale punkter i dette emnet.

Arbeidsformer

Det brukes mye PC i undervisningen. Det er et viktig hjelpemiddel ved oppgaveløsning og brukes ved innlæring av nye emner. Ellers er det tradisjonell tavleundervisning og mye oppgaveløsning.

Eksamensform

Skriftlig eller muntlig-praktisk

Muligheter

Gir sammen med programfaget økonomistyring en god forståelse av de forskjellige økonomiske funksjonene i en bedrift.

Gir verdifull ballast i arbeidslivet. Alle bedrifter trenger noen som kan noe om økonomi.

Viktig grunnlag for videre studier ved høgskoler og universiteter; for eksempel BI, Norges Handelshøgskole eller Universitetet i Agder.