Matematikk

Det finnes flere ulike programfag i matematikk, ett realfaglig (R1 og R2) som gir grunnlag for tekniske og realfaglige studier og ett samfunnsfaglig (S1 og S2) som i større grad viser hvordan matematikk anvendes i samfunnsfaglige og økonomiske fagområder.

MATEMATIKK R1
 

Timetall

5 timer per uke i Vg2

Fagets innhold

Faget forutsetter kunnskapene fra det teoretiske matematikkurset, 1MATE, fra Vg1, og går videre innen mange av de samme temaene. I geometridelen er vektorregning et nytt underemne. I tillegg handler det om konstruksjoner og ulike geometriske beregninger. Det arbeides videre med faktorisering og omforming av algebraiske uttrykk i hovedområdet Algebra. Funksjonsdrøfting ved hjelp av blant annet derivasjon står sentralt i faget. Det siste hovedområdet handler om sannsynlighetsregning.

Arbeidsformer

En stor del av læringen i matematikk foregår gjennom en blanding av gjennomgåelse på tavle eller andre presentasjonsformer og oppgaveløsning. Særlig i forbindelse med konstruksjoner og omforming av algebraiske uttrykk er det aktuelt å benytte digitale hjelpemidler av ulike typer. Fagets karakter er slik at det legges stor vekt på skriftlige framstillinger, men muntlige samtaler og framstillinger er også viktige.

Eksamensform

Skriftlig eller muntlig eksamen

Muligheter

Matematikk er sentralt som redskapsfag for andre fag, spesielt innenfor teknologi, naturvitenskap, medisin og økonomi.  Matematikk R1 er både nyttig og nødvendig for mange studier innenfor disse områdene. Noen studier har krav om dette faget.  I en del studier blir R1 likestilt med S1 og S2.

MATEMATIKK R2

Timetall

5 timer per uke i Vg3

Fagets innhold

Faget bygger på og viderefører de samme emnene som i Mar 1. I Geometri behandles måling, regning og analyse av figurer i rommet. Algebradelen fokuserer på å analysere og regne på tallmønstere og på endelige og uendelige summer av tall. Funksjonslæren videreføres til å omhandle også funksjoner som beskriver periodiske fenomener. Videre dreier denne delen seg om å derivere og integrere sentrale funksjoner. Et nytt hovedområde er løsning av differensiallikninger.

Arbeidsformer

En stor del av læringen i matematikk foregår gjennom en blanding av gjennomgåelse på tavle eller andre presentasjonsformer og oppgaveløsning. Innenfor alle hovedområdene er det aktuelt å benytte digitale hjelpemidler av ulike typer. Fagets karakter er slik at det legges stor vekt på skriftlige framstillinger, men muntlige samtaler og framstillinger er også viktige

Eksamensform

Skriftlig eller muntlig eksamen

Muligheter

Matematikk er sentralt som redskapsfag for andre fag, spesielt innenfor teknologi, naturvitenskap, medisin og økonomi.
Faget R2 er nødvendig for deg som vil studere arkitektur, teknologi og som vil ta ingeniørstudier ved NTNU.  Andre informatikk-, teknologi- og ingeniørstudier krever også dette faget.  R2 egner seg i tillegg for deg som vil arbeide videre med matematikk på områder innenfor naturvitenskap, teknologi og datafag.

MATEMATIKK S1

Timetall

5 timer per uke i Vg 2

Fagets innhold

Faget bygger på teoretisk eller praktisk matematikk fra Vg1. Hovedtemaene er algebra, funksjoner, sannsynlighet og lineær optimering. I algebra er temaene en videreføring av matematikken fra Vg1. Sentrale emner er regning med algebraisk uttrykk, løsning av ulike typer ligninger og anvendelse av dette på praktiske problemstillinger. I arbeidet med funksjoner undersøkes ulike egenskaper ved funksjoner grafisk og ved beregninger. Sannsynlighetsregningen tar for seg ulike sannsynlighetsmodeller, mens den lineære optimeringen blir anvendt på praktisk problemstillinger, blant annet fra økonomi.

Arbeidsformer

En stor del av læringen i matematikk foregår gjennom en blanding av gjennomgåelse på tavle eller andre presentasjonsformer og oppgaveløsning. Både i forbindelse med ligningsløsninger, funksjonsdrøfting og lineær optimering er det aktuelt å benytte digitale hjelpemidler av ulike typer. Fagets karakter er slik at det legges stor vekt på skriftlige framstillinger, men muntlige samtaler og framstillinger er også viktige

Eksamensform

Skriftlig eller muntlig eksamen

Muligheter

Matematikk er sentralt som redskapsfag for andre fag, spesielt innenfor teknologi, naturvitenskap, medisin og økonomi. I samfunnsfaglig matematikk er anvendelsene særlig knyttet opp mot økonomiske problemstillinger. Faget egner seg derfor særlig godt for de som tenker seg studier i denne retningen, men som ikke føler at de trenger den aller største fordypningen i matematikk

MATEMATIKK S2

Timetall

5 timer per uke i Vg3

Fagets innhold

Faget er en fortsettelse av S1 og hovedemnene er stort sett de samme. I algebra er de viktigste områdene undersøkelse av tallfølger og tallrekker, faktorisering og polynomdivisjon og  ligningsløsning. Funksjonslæren videreføres og anvendes på nye funksjoner, fortsatt anvendt på økonomiske problemstillinger. Sannsynlighetsregningen videreføres også, og i statistikk omhandles blant annet hypotesetesting

Arbeidsformer

En stor del av læringen i matematikk foregår gjennom en blanding av gjennomgåelse på tavle eller andre presentasjonsformer og oppgaveløsning. Både i forbindelse med ligningsløsninger, funksjonsdrøfting og lineær optimering er det aktuelt å benytte digitale hjelpemidler av ulike typer. Fagets karakter er slik at det legges stor vekt på skriftlige framstillinger, men muntlige samtaler og framstillinger er også viktige.

Eksamen

Skriftlig eller muntlig eksamen

Muligheter

Matematikk er sentralt som redskapsfag for andre fag, spesielt innenfor teknologi, naturvitenskap, medisin og økonomi. I samfunnsfaglig matematikk er anvendelsene særlig knyttet opp mot økonomiske problemstillinger. Faget egner seg derfor særlig godt for de som tenker seg studier i denne retningen.  S2 dekker de fleste krav om matematikk til høyskoler og universiteter, med unntak av ingeniør-, arkitekt- og enkelte informatikkstudier.  Matematikk S1+S2 (evt. R1) er nødvendig dersom du for eksempel vil studere natur- og miljøfag, medisin, ernæring, farmasi, veterinærmedisin mfl.