Kjemi

Timetall
5 timer pr uke i Vg2 og 5 timer i Vg3 i det studieforberedende programmet.

Fagets innhold
Kjemi bygger videre på naturfag fra Naturfag i Vg1. Først jobber vi med basisstoff som atomets oppbygging, bindinger og reaksjoner. Videre er det emner som syre/base, organisk kjemi, redoks og ulike typer analyser som det jobbes med. Det å være nysgjerrig og oppmerksom er en viktig egenskap i kjemi.

Arbeidsformer
Elevøvelser og demonstrasjoner er en naturlig del av undervisningen. Spesielt blir det i Kj2 lagt stor vekt på elevøvelser.

Bruk av digitale verktøy gir store muligheter for variasjon i undervisningen, blant annet til animasjoner og simuleringer. Elevene kan også skrive og levere rapporter fra elevøvelser digitalt. Rapportene kan godt inneholde egne bilder fra øvelsene.

Eksamensform
Kj1: Muntlig eksamen
Kj2: Skriftelig 5 timers eksamen eller muntlig eksamen.

Muligheter
Kunnskap om kjemi gjør oss bl.a. i stand til å forstå naturen rundt oss. Det er viktig for å kunne følge med i debatten om miljø, klima og energi i media.
Kjemi er et støttefag i flere studier bl.a. i medisin.