Historie og filosofi

Hvorfor måtte Sokrates dø? Hva mente Karl Marx om kapitalismens fremtid? Hva kjennetegner en filosofisk samtale? Er du interessert i å få svar på slike spørsmål, er Historie og filosofi et fag for deg.

Historie og filosofi 1

Timetall

Faget har 140 årstimer fordelt på 5 timer i uka.

Fagets innhold

Faget har seks hovedområder:

Oldtid og myter – dreier seg om mennesker, samfunnsforhold og ideer i eldre kultursamfunn og sammenlikninger mellom disse. En ser også på ulike typer symboler fra disse samfunnene.

Antikken og samtalen – dreier seg om utviklingen av kulturene rundt Middelhavet. Demokratiske ideer i greske bystater analyseres, og romers rettsvesen og retorikk drøftes. Opprinnelsen til den filosofiske samtalen og anvendelse.

Middelalder og kildebruk – handler om endringene i samfunn og tenkemåter på denne tid. Religionenes og filosofiens betydning for samfunnet og menneskenes tenkning og vurdering av historiske kilder.

Renessanse og forklaring – omfatter reformasjonen og boktrykkerkunstens betydning for utviklingen i Europa, samfunnsforståelsen i renessansen og utviklingen av kunst, vitenskap og filosofi i renessansen.

Opplysningstid og perspektiver – dreier seg om utviklingen av frihetsidealene og om idéspredningen som fulgte av vitenskapsrevolusjonen. Handler også om hvordan historie kan oppfattes forskjellig. Romantikkens betydning for tenkning, kunst og kultur drøftes.

Nyere tid og kritisk tenkning – er industrialiseringens betydning for mennesker og samfunn. Liberalismen og marxismens ideologiske grunnlag sammenliknes og en ser på betydningen av kritisk tenkning innen historie og filosofi.

Arbeidsformer

Samtaler, diskusjoner, gruppearbeid og forelesninger.

Evaluering/eksamen

Det blir gitt standpunktkarakter og en kan trekkes ut til muntlig eksamen som blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Forutsetninger for å ta faget

Ingen spesielle faglige forutsetninger. Interesse for temaene og gjerne anlegg for analytisk tenkning.

Muligheter faget gir

Programfaget gir grunnlag for videre humanistiske studier, økt selvinnsikt og allmenndannelse. Får viktig opplæring i kildekritikk og evne til å vurdere informasjon, evne til å forstå og gjøre verdivalg og bedre forståelse av samtiden.

 

HISTORIE  OG  FILOSOFI  2

Er du interessert i mennesket i moderne tid? Funderer du på eksistens og meningen med det som skjer og livet selv? Søker du kunnskap og sannhet? I Historie og filosofi 2 dreier mye seg om andres tanker rundt dette.

Timetall

Faget har 140 årstimer fordelt på 5 timer i uka.

Fagets innhold

Faget har 6 hovedområder:

Mennesket i moderne tid – dreier seg om moderniseringsprosessene fra midten av 1800-tallet, hvordan de former og blir formet av mennesker. Videre hvordan mennesker samler historiskerfaring og utvikler historiebevissthet.

Kunnskap og sannhetssøken – handler om vitenskapelig metode, sannhet og objektivitet. Naturvitenskapenes begrensning og utfordringer inngår også.

Eksistens og mening – hvordan mennesket har reflektert over eksistensielle og etiske spørsmål i møte med moderne samfunnsendringer. Identifisere og drøfte menneskesyn i tekster  og diskutere hendelser og endringer som rører ved slike tema.

Fellesskap, produksjon og forbruk – dreier seg om hvordan endringer i produksjon og forbruk har preget menneskers hverdag og forestillinger. Også hvordan sosial tilhørighet og etnisitet har satt grenser for mennesker og blitt utfordret, overskredet og endret.

Politiske ideer og ideologier – er om hvordan ideer og tenkemåter former ideologier.

Historieforståelse, historiebevissthet og historiebruk – handler om hvordan historie blir forstått og brukt av individer, grupper og samfunn.

Arbeidsformer

Samtaler, diskusjoner, gruppearbeid og forelesninger.

Evaluering/eksamen

Det blir gitt standpunktkarakter og en kan trekkes ut til sentralt gitt skriftlig eksamen eller lokalt gitt muntlig eksamen.

Forutsetninger for å ta faget

Bygger på Historie og filosofi 1 og interesse for faget.

Muligheter faget gir

Programfaget gir grunnlag for videre humanistiske studier, økt selvinnsikt og allmenndannelse. Får viktig opplæring i kildekritikk og evne til å vurdere informasjon, evne til å forstå og gjøre verdivalg og bedre forståelse av samtiden.