Geofag

GEOFAG X

Timetall

3 timer per uke i Vg2

Fagets innhold

Faget bygger på naturdelen av fellesfaget geografi. Det beskriver og forklarer viktige sider av naturmiljøet rundt oss og prosesser som fører til endringer av bergarter, landformer og atmosfære. Et annet hovedtema er naturkatastrofer.

Arbeidsformer

Faget gir store muligheter til varierte arbeidsformer. En viktig del av faget er å lære praktisk bruk av verktøy som digitale og tradisjonelle kart, fly- og satelittbilder, værkart og GPS. I tillegg brukes tid på å finne fram til og forholde seg kritisk til informasjon fra ulike typer massemedia og internett. Mindre feltarbeid og ekskursjoner ut i geotoper er også naturlige arbeidsformer.

Forutsetninger

Faget krever ingen spesielle forutsetninger utover det som er i fellesfaget i geografi i Vg1

Muligheter

Geoforskning er et viktig forskningsfelt i Norge, både i forbindelse med oljeleting, utvinning av mineraler og meteorologi og klimaforskning. Geofaget gir et innblikk i disse fagfeltene og et grunnlag for å velge slike fag ved universitet og høyskoler.
I tillegg gir det et godt grunnlag for å delta i viktige diskusjoner og vurderinger i samfunnet vårt.

Eksamensform

Muntlig eksamen med praktisk innslag.

 

GEOFAG 1

Timetall

5 timer per uke i Vg1

Fagets innhold

Faget inneholder det samme innholdet som Geofag X. I tillegg kommer et større arbeid med utforskning av geofaglige i forhold i et valgt område utenfor Skandinavia

Arbeidsformer

Arbeidsformene blir dermed også for en stor del de samme som i Geofag X. Men i tillegg får elevene her øvelse i et mer selvstendig jobbing gjennom et større forskningsarbeid.

Forutsetninger

Faget krever ingen spesielle forutsetninger utover det som er i fellesfaget i geografi i Vg1

Muligheter

Geoforskning er et viktig forskningsfelt i Norge, både i forbindelse med oljeleting, utvinning av mineraler og meteorologi og klimaforskning. Geofaget gir et innblikk i disse fagfeltene og et grunnlag for å velge slike fag ved universitet og høyskoler. I tillegg gir det et godt grunnlag for å delta i viktige diskusjoner og vurderinger i samfunnet vårt.

Eksamensform

Muntlig eksamen med praktisk innslag

 

GEOFAG 2

Timetall

5 timer per uke i Vg3

Fagets innhold

Faget bygger delvis på Geo1, men flere nye temaer tas også opp. Beskrivelse av luft og av hav står sentralt, det samme gjør klima og klimaendringer. Et annet hovedtema er utvinning av georessurser som olje og gass, vann og fornybare energikilder. Faget innbefatter også studium av et forsknings- og feltarbeid i et geografisk område

Arbeidsformer

Som for de andre geofagene blir arbeidsformene en blanding av teori og praktisk arbeid. Det arbeides videre med å studere og trekke ut informasjon fra ulke geofaglige ressurser, blant annet skal alle lage et en-ukes lokalt værvarsel ved å benytte værkart, satelittbilder og radarplott. Som del av et forskningsarbeid i en geotop, skal det utføres et praktisk feltarbeid, og resultatene fra dette arbeidet skal presenteres. Faget inneholder mange temaer som innbyr til refleksjon og etisk drøftinger.

Forutsetninger

Faget krever ingen spesielle forutsetninger utover fellesfaget i geografi.

Muligheter

Geoforskning er et viktig forskningsfelt i Norge, både i forbindelse med oljeleting, utvinning av mineraler og meteorologi og klimaforskning. Geofaget gir et innblikk i disse fagfeltene og et grunnlag for å velge slike fag ved universitet og høyskoler. I tillegg gir det et godt grunnlag for å delta i viktige diskusjoner og vurderinger i samfunnet vårt.

Eksamensform

Skriftlig eksamen eller muntlig eksamen med praktisk innslag