Fysikk

FYSIKK 1

Timetall

5 timer per uke i Vg2

Fagets innhold

Faget skal bidra til forståelse av natur, teknologi og fenomener i dagliglivet. Hovedområdene er Klassisk fysikk, Moderne fysikk, Å beskrive naturen med matematikk, Den unge forskeren og Fysikk og teknologi. Klassisk fysikk omhandler krefter og bevegelser, bølgefenomener, elektrisitetslære og termofysikk. Energibegrepet står sentralt i behandlingen. Moderne fysikk handler om atommodeller, fisjons- og fusjonsprosesser og astrofysikk. I Fysikk og teknologi tas halvlederteknologi opp, både teorien bak teknologien og anvendelser som ulike typer sensorer og digital fotografering og video blir diskutert. Gjennom faget skal elevene få innsikt og trening i naturvitenskapelige tenke- og arbeidsmåter, og de skal anvende matematikkunnskaper på fysiske problemstillinger.

Arbeidsmåter

Siden et av hovedområdene er Den unge forskeren, står naturvitenskapelige arbeidsmåter sentralt. Elevøvelser, demonstrasjoner og simuleringer er en naturlig og stor del av undervisningen. Gjennom rapportskriving og muntlige framføringer får elevene øvelse i å presentere stoffet.

Siden fysikkens lover stort sett uttrykkes ved hjelp av formler og matematikk, blir bruk av matematikk i faget sentralt. For å lykkes i fysikk er det viktig å ha en viss sans for matematikk.

Eksamensform

Muntlig eksamen med praktisk innslag

Muligheter

Kunnskaper i fysikk er viktig for å forstå de teknologiske revolusjonene som vi har sett opp gjennom historien. Faget gir et godt grunnlag for å kunne følge med i og ha et kritisk forhold til debatter om viktige samfunnsspørsmål.

Faget gir et godt grunnlag for tekniske og andre realfaglige studier. Noen studier krever dette faget som grunnlag for å bli tatt opp.

FYSIKK 2

Timetall

5 timer per uke i Vg3

Fagets innhold

Faget bygger på mange av emnene i Fysikk 1, men det gås mer i dybden. I tillegg er det noen nye emner.

Inne Klassisk fysikk er elektriske og magnetisk felt sentralt stoff, og induksjon behandles grundig. Ellers behandles bevegelser i sirkelbaner og støt mellom to gjenstander. Blant emnene i Moderne fysikk er relativitetsteorien, fotoelektrisk effekt og elementærpartikler. Det vises også hvordan denne moderne fysikken er viktig for vår praktiske hverdag, og de fysiske prinsippene bak røntgen, ultralyd, magnetisk resonansavbildning og sampling og digital behandling av lyd tas opp.

Arbeidsmåter

Siden et av hovedområdene er Den unge forskeren, står naturvitenskapelige arbeidsmåter sentralt. Elevøvelser, demonstrasjoner og simuleringer er en naturlig og stor del av undervisningen. Gjennom rapportskriving og muntlige framføringer får elevene øvelse i å presentere stoffet.

Siden fysikkens lover stort sett uttrykkes ved hjelp av formler og matematikk, blir bruk av matematikk i faget sentralt. For å lykkes i fysikk er det viktig å ha en viss sans for matematikk, og matematikken er enda mer sentral her enn i Fysikk 1

Forutsetninger

Faget bygger på Fysikk1 og det er nødvendig med kunnskaper i matematikk tilsvarende minst Realfaglig matematikk 1.

Eksamensform

Skriftlig eksamen eller muntlig eksamen med praktisk innslag

Muligheter

Kunnskaper i fysikk er viktig for å forstå de teknologiske revolusjonene som vi har sett opp gjennom historien. Faget gir et godt grunnlag for å kunne følge med i og ha et kritisk forhold til debatter om viktige samfunnsspørsmål.

Faget gir et godt grunnlag for tekniske og andre realfaglige studier. Noen studier krever dette faget som grunnlag for å bli tatt opp.