Engelsk

Vi tilbyr tre programfag innenfor fagområdet engelsk:

Internasjonal engelsk (VG2), Samfunnsfaglig engelsk (VG3) og Engelsk litteratur og kultur (VG3)

INTERNASJONAL ENGELSK 

Timetall

5 timer pr uke i VG2

Standpunktkarakter

En karakter for skriftlig og en for muntlig

Fagets innhold

Faget bygger på engelsk grunnkurs og er et programfag på VG2. Det legges vekt på å kjenne til og forstå hvilken rolle engelsk språk og kultur spiller i en internasjonal verden. Det drøftes og reflekteres over ulike sider ved flerkulturelle samfunn og hvordan vi kommuniserer på tvers av kulturer og verdisystem. Tekstene omfatter sakprosa og litteratur. Samtidig er det et mål å utvikle gode ferdigheter i muntlig og skriftlig engelsk.

Arbeidsformer

Samtale om og analyse av sakprosatekster, litteratur og filmer. Gruppearbeid og presentasjoner, arbeid med fordypningsemne som ofte knyttes til en ekskursjon til York i England.

Eksamensform

Muntlig og/eller skriftlig eksamen.

Muligheter

Både i Norge og i utlandet brukes engelsk innen høyere utdanning, vitenskap og arbeidsliv. For å kunne delta i samfunnsliv og arbeidsliv, både nasjonalt og internasjonalt, blir det stadig mer nødvendig å beherske engelsk på et avansert nivå.

Engelsk litteratur og kultur

Timetall

5 timer pr uke i VG3

Fagets innhold

Faget bygger delvis på Engelsk grunnkurs VG1 og programfaget Internasjonal engelsk for VG2.  I programfaget for VG3 rettes fokus mot engelskspråklige tekster fra ulike litterære perioder – fra renessansen til vår tid. I denne sammenheng prøver vi å se sammenhenger mellom tekst, kultur og samfunn. Derfor er det også aktuelt å trekke inn andre kunstformer som for eksempel malerier, film, musikk etc. Dessuten vil ferdigheter i muntlig og skriftlig engelsk være en del av faget.

Arbeidsformer

Analyse av litterære tekster og samtale omkring disse er en naturlig del av undervisningen. Filmatiseringer av litterære tekster kan i den sammenheng være et verktøy til å forstå litteraturen bedre. Videre kan IKT ofte være et nyttig verktøy i arbeidet med faget, noe som også gir muligheter for variasjon i undervisningen. Muntlig eller skriftlig presentasjon av et fordypingsemne inngår som en obligatorisk del av læreplanen.

Eksamensform

Elevene kan trekkes ut til muntlig og/eller skriftlig eksamen

Muligheter

I en stadig mer globalisert verden vil kompetanse i det engelsk språket og kulturen i engelskspråklige land bli stadig viktigere, og slik kunnskap vil ofte være en forutsetning for å kunne fungere godt innenfor en rekke yrker og arbeidsområder.
Særlig aktuelt vil faget være for de elever som senere velger humanistiske studier, for eksempel innenfor språkfagene.

Samfunnsfaglig engelsk

Timetall

5 timer per uke i VG3

Fagets innhold

Faget har fokus på amerikanske og britiske samfunnsforhold og styrker din kompetanse til å kommunisere skriftlig og muntlig på en tilfredsstillende måte i en engelskspråklig verden.

Målet med faget er å bruke et rikt og nyansert ordforråd til å kommunisere skriftlig og muntlig  om samfunnsfaglige emner . Det amerikanske  og britiske samfunnet står sentralt med tanke på historiske hendelser, prosesser og dagsaktuelle politiske forhold. Du skal også rette blikket mot folk og hendelser i verden for øvrig.
I tillegg kommer en nærmere studie av et skjønnlitterært verk, diverse tekster og en film.

Eksamensform

Elevene kan trekkes ut til muntlig og/eller skriftlig eksamen

Muligheter

Faget kan gi deg et godt grunnlag for videre studier samt trygghet og mestring i samvær med engelsktalende.