Informasjon om pågående streik

Barns rett til utdanning er sikret i opplæringsloven og i FNs barnekonvensjon. Lærerens streikerett er sikra i Hovedavtalen med KS og FNs menneskerettigheter. Ved interessekonflikter som f. eks streik, har regjeringa ansvaret for at barns beste tillegges stor vekt og i en viss grad kan dette trumfe andre interesser. Det betyr at regjeringa kan gripe inn i en streik hvis/når de mener barns rettigheter ikke blir ivaretatt på en tilstrekkelig måte. Så lenge streiken pågår vil det være skoleeieres ansvar å opprettholde undervisningen der det er mulig. Hovedregelen er at skoleeier ikke kan la andre overta arbeid eller ansvarsoppgaver som skulle vært utført av vedkommende som er tatt ut i streik.

Våre skolebygg er åpne for elever som berøres av streiken. Vi oppfordrer elevene til å komme på skolen slik at de kan arbeide sammen med de andre elevene. Det gis også noe veiledning innenfor de rammene som streiken tillater. Er det noen som er bekymret oppfordrer vi dem til å ta direkte kontakt med skolen. Skolen ønsker svært gjerne at elevene kommer.

Vi søker dispensasjon i enkeltsaker og for grupper. Søknaden behandles av lærerorganisasjonene og de kan innvilge dispensasjon. Det kan være ulike årsaker som legges til grunn for en dispensasjon. Noen saker som har fått dispensasjon handler om at elevene går et utdanningsløp der det er andre regler/retningslinjer å forholde seg til enn kun opplæringsloven. Det kan bety at elevene trenger dispensasjon for hele, eller deler av undervisningen for å få undervisningsåret godkjent.

Det er ikke en rettighet å få igjen tapt undervisning når streiken er over. Utdanningsdirektøren i Agder er samtidig opptatt av hvordan vi kan legge til rette for nødvendig undervisning fra den dagen streiken er over. Utdanningsdirektøren har startet et arbeid der en gruppe skal se på ulike tiltak og hvilke ressurser som trengs for å få det til.