IKT-reglement

Bruk og behandling av IKT-utstyr

 

Reglementet skal sikre at skolens IKT-utstyr brukes på en hensiktsmessig og trygg måte til å utføre oppgaver knyttet til opplæring og formidling, samt til nødvendig drift og administrasjon. Reglementet skal videre bidra til å sikre en bruk som gir god IKT-sikkerhet og som er i overensstemmelse med norsk lovgivning. Reglementet var et vedlegg til ordensreglementet jf. FT-sak 2011719.

 

Med IKT-sikkerhet menes

 • Konfidensialitet - kun de "riktige" personene har tilgang på data
 • Tilgang - data er tilgjengelig når man har bruk for dem
 • Validitet - data er korrekte

Virkeområde

 • Reglementet gjelder for all bruk av skolens IKT-ressurser. Reglementet gjelder på skolen i undervisningstiden, fritid på skolen og ved arrangementer i og utenfor skolen under skolens ansvar. 
 • Reglementet gjelder på samme måte også bruk av privat utstyr og programvare så lenge dette er koblet til skolens IKT-ressurser, samt for bruk av programvare lisensiert av skolen som også er installert å privat utstyr.
 • Med skolens IKT-ressurser menes stasjonære- og bærbare PC`er, skrivere, nettverk, læringsplattform, programvare og lignende ressurser, samt fylkeskommunale elev-PCer.

Adgang til skolens IKT-ressurser

 • Det er ikke tillatt å bruke skolens IKT-ressurser uten at det er gitt tillatelse i forkant. Det å få en brukerident innebærer at tillatelse er gitt til formålstjenlig bruk.
 • Skolen står for tildeling av brukerident og passord.
 • Brukerforholdet varer den tid eleven har skoleplass. Ved endt skolegang vil brukeridenten bli slettet sammen med alt eleven har lagret på skolens server og læringsplattform. Eleven er selv ansvarlig for å ta kopier av materialet han/hun ønsker å ta med seg ved skoleslutt.

Generelt om bruk av skolens IKT-ressurser

 • Bruk av skolens IKT-ressurser skal i all hovedsak nyttes til arbeid relatert til opplæringen
 • Du har plikt til å følge skolens anvisninger om bruk av IKT-ressursene. Du har også plikt til å sette deg inn i bruksanvisninger, dokumentasjon og lignende, slik at du reduserer muligheten for av i uvitenhet å skape risiko for driftsforstyrrelser eller tap av data, programvare eller utstyr.

Sømmelig bruk og ressursbevissthet

 • Du har et medansvar for at ressursene utnyttes best mulig. Med ressurser menes her tid og kapasitet både for maskinvare, nettverk og personale knyttet til virksomheten rundt skolens IKT-ressurser
 • Du må ikke benytte IKT-ressursene til å fremsette ærekrenkende eller diskriminerende uttalelser, laste ned, lagre eller formidle pornografi eller taushetsbelagte opplysninger, krenke privatlivets fred eller oppfordre eller medvirke til ulovlige eller reglementsstridige handlinger
 • Du må ikke søke å oppnå uautorisert tilgang til andres data, programvare eller lignende, eller søke å gjøre deg kjent med andres passord eller andres sikkerhetselementer
 • Du har ikke lov til å ta opptak av tale/film/video av undervisningssituasjoner for eget bruk eller for å publisere på ulike nettsteder uten tillatelse av faglærer

Datasikkerhet

 • Du må ikke med vilje bidra til at det oppstår driftsavbrudd i noen del av systemet elle på annen måte forårsake ulempe for andre
 • Du plikter gjennom sikkerhetskopiering og forsvarlig oppbevaring av media (f.eks minnepenn og CD/DVD) selv å treffe de tiltak som er nødvendig for at tap av egne data, programmer eller lignende skal få minst mulig følger.
 • Du skal ikke gjøre passord eller andre sikkerhetselementer kjent for andre.
 • Du skal forhindre at uvedkommende får tilgang til bruk av nettet og skolens IKT-ressurser, adgang til maskinvare eller tilgang til rom hvor utstyr er tilgjengelig.
 • Du skal rapportere forhold som kan ha betydning for IKT-ressursenes sikkerhet eller validitet til skolen.

Opphavsrettigheter

Opphavsretten reguleres i Norge av lov om opphavsrett til åndsverk. Praktiske eksempler å åndsverk er tekster, musikk, fotografier, videofilm og dataprogrammer. rettighetene til bruk av åndsverk tilligger opphavsmannen. Ved bruk av åndsverk som ligger tilgjengelig på Internett, plikter eleven å forsikre seg om at bruken er i samsvar med tillatelse gitt av rettighetshaver.

Skolens rett til innsyn

Skolen har rett til å søke tilgang til data du har lagret på skolens server og på læringsplattformen med sikte på: (1) å sikre anleggets funksjonalitet, eller (2) ved mistanke om regelbrudd kontrollere at du ikke krenker eller har krenket dette reglementets bestemmelser.

Bruk av skolens internettaksess

 • Skolen har et sett med regler som skal følges ved bruk av internett.
 • Vær ærlig og høflig
 • Tenk over hva du skriver når du er på nettet
 • Vis respekt forandres person, livssyn, nasjon og rase
 • Vis respekt for lovverk i eget land, og  i land du kontakter
 • Ikke distribuer pornografisks, voldelig, rasistisk eller blasfemisk material
 • Vis respekt for andre brukere
 • Meld fra om ulovligheter
 • Husk at også barn bruker datanett og oppslagstavler
 • enhver form for kjøp og salg over internett er forbudt
 • Enhver form forbruk av pengespill er forbudt

Særskilt for bruk av skolens PCer

Med mindre annet er avtalt er det ikke tillatt med mat og drikke ved bruk av bærbart PC-utstyr tilhørende skolen. Det er ikke tillatt å endre eller forsøke å endre maskinens grunninnstilling. Dette gjelder både maskinvare og programvare. Dette omfatter også all installasjon av ny programvare. Faglig relatert programvare skal avtales med skolen.

Sanksjoner

Regler om sanksjoner mot elever, jf. Ordensreglementet § 8 kommer også til anvendelse ved misbruk av IKT-ressursene.