Oppdatert informasjon fra rektor

Til skolens elever. Under finner du brev fra rektor med informasjon angående situasjonen vi befinner oss i

Kjære elever ved Arendal vgs.

Myndighetene har bestemt at barnehager og skoler fortsatt skal holde stengt, foreløpig til over påske. Dette blir gjort for å unngå smitte av korona-viruset, og vi håper tiltakene vil gjøre at færrest mulig av oss blir syke.

Jeg vil tro at mange vil savne den alminnelige hverdagen med de faste rutinene, som skolegang, samvær med venner og deltakelse i fritidsaktiviteter. Bevegelsesfriheten er sterkt begrenset, og savnet av nærhet og kontakt oppleves ulikt mellom oss.

Mange av dere har allerede blitt vant til en annerledes skolehverdag med de utfordringer dette innebærer. Å jobbe hjemmefra, selvstendig og i samarbeid på en annerledes måte, er krevende. Jeg vil berømme både elever, foresatte og lærere for tålmodighet, kreativitet og innsatsvilje. 

Det er mange spørsmål som kommer i usikre tider, og her kommer svar på noen av dem:

Fraværet?

Skolemyndighetene har sagt at det ikke skal føres fravær fra og med 13.mars og ut skoleåret. Blir du syk skal du likevel melde ifra om dette når du ikke kan følge undervisningen på digitale plattformer.

Hva med eksamen?

Regjeringen har nå avklart at alle skriftlige eleveksamener i videregående skole avlyses denne våren. Du vil likevel få vitnemål. Om det vil bli avviklet muntlige eksamener avklares etter påske. Kunnskapsdepartementet arbeider med løsninger for privatisteksamener.

Prøver og heldagsprøver

I utgangspunktet skal vi gjennomføre prøver og heldagsprøver som allerede er bestemt. Hvis det blir endringer i de oppsatte planene, kommer det tydelig beskjed om dette.

Blir det standpunktkarakterer i fagene?

Det skal settes standpunktkarakter i alle avgangsfag til sommeren og dessuten i orden og atferd. Det betyr at du som elev må la deg vurdere i de vurderingssituasjonene som skal til for å sette karakter i fagene. Derfor er det viktig at du følger opp skolearbeidet så godt du kan og deltar i aktiviteter på de digitale treffpunktene som er avtalt med faglærer. Du har med andre ord en aktivitetsplikt og må bidra selv i opplæringen ved å dokumentere arbeidet ditt underveis.

Gjør du ikke det kan det hende at læreren ikke har vurderingsgrunnlag nok i faget. Du vil i så fall få skriftlig varsel om dette.

Fusk og plagiat bør ikke friste noen

Hjemmeundervisning er basert på stor grad av tillit. Noen kan bli fristet til fusk eller plagiat av andres arbeid. Det lønner seg sjelden. Skolen kjører jevnlig plagiatkontroller på innlevert arbeid. Du kan lese mer om de alvorlige konsekvensene ved fusk eller forsøk på fusk eller plagiat i Skolereglementet §6. Det finner du blant annet på skolens hjemmeside.

Ellers minner vi om:

Etabler gode vaner

Det er viktig at du opprettholder gode rutiner i hverdagen selv om skolen er stengt. Stå opp til vanlig tid, spis frokost og forsøk å ha så normal hverdag som mulig. Sørg for å få frisk luft. Gå gjerne en tur hver dag. Dette vil hjelpe deg til å skape både struktur og variasjon i hverdagen.

Digital undervisning

Utenom læringsplattformen It’s Learning vil skolen i økende grad ta i bruk andre digitale verktøy. En av dem er Zoom som muliggjør en form for live-undervisning. Sørg ellers for å etablere gode rutiner som gjør at du jobber med fagene slik de var satt opp i den ordinære timeplanen. Bruk de nettressursene du har tilgjengelig, blant annet NDLA og forlagenes digitale hjelpemidler.

Ta kontakt med skolen

Ikke nøl med å ta kontakt med personer på skolen. Skolens sentralbord vil fortsatt være betjent. Du kan henvende deg til kontaktlærer eller faglærer hvis det er faglige ting du lurer på, eller rådgiver og helsesykepleier hvis det er noe annet du tenker på eller er bekymret for. Dette er en krevende situasjon for alle, men husk at det er folk som kan hjelpe hvis du trenger det. På It’s Learning ser du hvordan du skal komme i kontakt med rådgiverne og helsesykepleierne. Arendal kommune har dessuten et eget tilbud til deg om du trenger hjelp. Se It’s Learning.

Vi vet at det også stilles mange andre krav til dere, ikke minst på hjemmebane. Hvis dere i tillegg til skolearbeid har store oppgaver hjemme, er det fint om dere kommuniserer dette til kontaktlærer eller faglærer, slik at vi kan ta hensyn til dette og sammen finne gode løsninger.

Engasjer deg i undervisningen

Vi er avhengig av et godt samarbeid med elever og foreldre i denne perioden. Gi gjerne innspill og tips til oss om hva som fungerer og hva som kan gjøres bedre. Men vis samtidig raushet – vi har mange ansatte som kaster seg ut i et nytt og ukjent terreng. Da må det også være rom for å feile og famle, poenget er at vi sammen må lære av det som blir prøvd ut.

Bruk nettvett og oppretthold sosial kontakt digitalt

I den situasjonen vi er i nå, kommer vi til å ta i bruk noen nye digitale verktøy. Det vil også kreve mye av dere som elever. Hjelp hverandre og ta hensyn til dine medelever. Vær kritisk og sørg for at du kan stå for det du legger ut. Publiser kun ting du ville sagt ansikt til ansikt. Oppdager du at noen utsettes for mobbing eller krenkelser, vær en venn og si fra til en ansatt på skolen. Vær også bevisst på hva slags personlig informasjon du deler (tenk personvern, vær varsom med sensitive opplysninger).

Det er også viktig å opprettholde sosial kontakt, noe som i dag kan gjøres ved hjelp av digitale verktøy. Bruk gjerne telefonen og ring til hverandre. Vi har alle behov for kontakt med andre. Forsøk også å inkludere alle medelevene i denne sosiale kontakten. Det går også an å bygge opp digitale grupper med utgangspunkt i klassen. På den måten skaper dere en klassetilhørighet og alle elevene blir inkludert.

Vi håper at vi snart kan være tilbake til en normal skolehverdag igjen. Inntil da: Ta godt vare på deg selv og alle dine!  

 

Vennlig hilsen skolens ledelse:

Kjell Wedø, rektor

Til toppen